Lovephone Shop

ข้อมูลการชำระเงิน

*** กรุณา กรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน นะครับ ***

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุณาติ๊กที่ช่องโอนเงินผ่านธนาคารด้วยค่ะ

000-0-00000-0

( ออมทรัพย์ )